آخر فيديوهات مُصِرّين Mosireen’s Latest Videos

ask sans-serif;”>??????  Reports

????? ???? ????????? ?? ???? ?????”   – The Deportation of Hundreds of Christians from Damanhour

????? ?? ???? ????? ???? ????? ????? ???????? ???? ???? ??? ?? ? ?? ????? ????. ?? ??????? ?????? ?? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ?? ???? ??????. ??? ????? ?????? ?? ????? ???????? ???????? ???? ? ????? ????. ????? ???

?????? ?????? ?????????? ?? ???????” –  ?Alexandria Building Collapses, who’s it to blame 

????? ?? ????? ?????? ?????? ???????????. ???? ??? ? ??? ?? ??? ???????? ? ??? ???? ????????

?? ????? ???.

 

????? ???????? ??????? ??????????  -  The Social Justice Campaign

??? ???? ?????? ???? ????? ????? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ??? ??? ?????? .

???? ?? ????? - The Right to Health

????? ???? ????? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ????? ??? ?? ?? ?? ???????? ?????? ?? ??? ???? ??? ??? ?????? ?? ?????????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ????? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ???????? ??????.

????? ???.

??? ?? ??? ???  -  The Right to Housing

??? ?????? ???? ?????????- ???? ??????? ???????- ???? ???? ?????? ????? ?????? ????????? ?? ????? ??? ??? ???? ????? ??????? ??? ???? ?? ?????.

?? ????? ???.

???? ?? ?????  -  The Right to Work

???????? ?? ???? ??????

?? ????? ???.

Share this nice post:
This entry was posted in Videos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>