ورشة الفاينال كت للمبتدئين – أغسطس

??? ??? ??????? ????? ???????? ???????? ?????????. ????? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ????? ?? ?. ??? ????? ??????? ??? ?? ?????. ???? ???  ??????? ???????
??????? ????? ?? ???????? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ???????.
????? ??????: ???????? ??????? ?? ????? ???? ?? ?????? ? ????? ?????? ?? ?????.
??????: ??? ????????: ?? ? ???? ????? ????? ??????? ??? ??? ??? ??????? ???????.
Share this nice post:
This entry was posted in Events, Uncategorized, Workshops. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>