عن إعتقال وتعذيب الأطفال في الفترة حول ٢٥ يناير ٢٠١٣

???? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ?? ???? ???????? ? ?????? ???? ? ?????? ????????? ??? ???? ?????. ?????? ???????? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ????????? ???? ?? ????????? ?? ???? ???????.  ??? ?????? ????? ?? ???? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ??????? ??? ?? ????? ??????? ?????? ???????? ????? ???? ???????? ???????? ???????.

 ?? ?????? ??? ?? ????? ???? ???? ?????? ???? ????? ???? ?????? ????? ? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ??? ???????? ????? ????? ??????? ?????? ? ?????? ? ??????.

Share this nice post:
This entry was posted in Videos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>