الحق في السكن ١ | The Right to Housing 1


urologist
on Flickr” href=”http://www.flickr.com/photos/73016608@N04/7056789419/”>small header  

try sans-serif;”>???? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ????? ????????? ????? ?????? ???????? ? ???????? ? ??? ??????? ? ??????? ??? ??????.

??? ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ????? ??????? ????????: ?? ????? ?????? ?????? ???? ????? ? ????????. ??? ?????? ???????/? ?????/???? ????/? ???? ???? ??? ??????? ? ???????? ? ??????? ? ????? ??? ??????

???? ??????:
- ???????? ??????? ?????? ?? ???????? ???????
- ???????? ????? ?????? ????? ???????.
- ???? ?? ??? ???????/? ???? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ???????? ????? ?? ??????? ???????.
- ???????? ????????? ?? ???? ??????? ???????? ????????.

?????? ???? ??? ???? ????? ???? ????????? ???????:

?? ?????: ? ? - ?? ?
?? ?????: ? ? – ? ?
?? ?????: ? ? – ? ?

??????:

??? ????????: ?? ? ???? ????? ??? ?????? ????? ?????? ? ??? ??.

???????:

???????? ????? ?? ????????? ??? ??????? ?????????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ???? ????? ???? ??????? ?????? ??? ??? ?? ???? ????. ?????? ???????? ?????? ???????: ?? ???? .

??????:

???? ????????? .  ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ????? ???? ? ??????? ??????.  ??? ??? ???? ??????? ?????? ????? ?? ???????? ?????.
??? ????????? ??????? ??? workshops@mosireen.org

 

????????

??? ???? ???? ? ??? ?????? ????? ??????? ??? ??
??????????
????? ?????: ?? ???? ??????? ? ??? ??????? ??? – ?? ?????
website | youtube | twitter | facebook 

????? ???? ?? ?????
?????? ?????
????????? ?? ?? ??? ?? ??????? ?????

Follow @ShadowMoH or go to Shadow Ministry of Housing for more on the campaign. For information about the sources for the data used here, ambulance
see:http://blog.shadowministryofhousing.org/2012/05/blog-post_31.html

Share this nice post:
This entry was posted in Videos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>