“غضب الشارع بعد النطق بالحكم “تسقط كل المحاكمات

??? ??? ?????? ???? ???? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ?????? ??????? ???? ???? ????? ? ???? ??????? ? ?????????. ? ????? ?? ????? ???? ??????? ? ???? ?????? ??????? ???? ???? ?????. ? ????? ??????? ?? ????? ?????? ?????? ? ????? ????? ????????. ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ?? ?????? ???? ??? ?? “??????” ??? ??????? ?? ??? ??????? ? ??????? ? ??? ?????? ??? ????? ????? ?? ?????.

Share this nice post:
This entry was posted in Videos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>